Fresh Mozzarella with Confit Tomato, Basil Oil & Crostini

Ingredients

fresh nelson mozzarella with slow cooked tomato, basil & crostini

Contact

Trading Hours
  • 5pm - Late